Realizaci krovu provádíme ručně nebo pomocí strojové výroby.

Ke strojovému opracování krovu CNC používáme obráběcí stroje německé značky Hundegger. Používání strojů Hundegger umožňuje velmi efektivní práci se dřevem – pomocí softwaru narýsujeme přesný tvar a podobu krovu či vazníku a stroj automaticky dřevo opracuje do finální podoby. Díky moderní technologii obráběcích center zaručujeme nejvyšší přesnost opracování.

Jak výroba CNC krovu probíhá?

 1. Cenová nabídka

  Prvním krokem je cenová nabídka (dále jen CN), která vzniká na základě řádných a úplných podkladů od investora. Za takové podklady lze pokládat Projektovou dokumentaci (PD) v elektronické nebo písemné formě. Ta musí obsahovat půdorysný výkres krovu a střechy, dále pak řezy krovu (nikoli řezy stavební), výkresy detailů (jsou-li) a minimálně výkres posledního úplného patra pod střešní částí. Dále pak Technickou zprávu (TZ) a Statický posudek (SP). Na základě těchto podkladů je vytvořen 3D model skutečného krovu. Jsou-li v projektu nedostatky, chyby či chybějící prvky, jsou během konstruování krovu ve 3D opraveny, doplněny, apod. Na základě nesrovnalostí či chyb v projektové dokumentaci se může kubatura krovu v nabídce lišit od kubatury uváděné v projektové dokumentaci. Nejsou-li splněny výše jmenované podmínky (chybí-li tedy např. PD, je-li neúplná nebo chybí některé její části, popř. chybí TZ či SP), bude ve 3D vytvořena pouze studie krovu. Tato studie je odhadem konečného stavu, neřeší ovšem otázku statiky a některých technických detailů, které bez řádné PD nelze odvodit.

 2. Podpis Smlouvy o dílo

  Druhým krokem je podpis Smlouvy o dílo (dále jen SOD). Součástí SOD je objednávka (OP), která kopíruje a respektuje schválenou CN, která krom jiného obsahuje i cenové položky vzniklé a kalkulované na základě podkladů viz bod 1 – cenová nabídka.

 3. Zaměření stavby

  K zaměření stavby před finálním zpracováním krovu ve 3D pro účely výroby na CNC dochází v okamžiku, kdy je stavba ze strany investora dokončena do fáze, která takové zaměření umožňuje. Obecně lze říct, že se za takovou fázi považuje okamžik, kdy jsou vyzděny všechny obvodové a nosné části zdiva a ukončeny betonovými věnci (je-li systém stavby řešen nějakým alternativním způsobem, obecně platí, že při zaměření musí být podpůrné a nosné prvky zdí, respektive stěn v konečných výškách). Dokončeny musí být i betonové základy pro nosné části krovu (např. sloupy), dále stropy (jsou-li součástí podpůrného systému krovu jako celku). To samé platí o zděných částech štítových zdí vikýřů. Štítové zdi sedlových či polovalbových střech je dobré dozdívat v součinnosti s daty získanými z 3D projektu krovu. Jsou-li součástí krovu ocelové prvky (portály, podpory, nosníky, apod.), musí být tyto též při zaměření dokončeny a připraveny (není-li v průběhu jednání s investorem dohodnuto jinak).

 4. Nakreslení finální podoby krovu ve 3D
  za účelem výroby na CNC

  K tomuto kroku dochází až po samotném zaměření. Jsou-li při zaměření zjištěny nesrovnalosti či odchylky od PD (a to jak v obvodových tak výškových rozměrech), může a ve většině případů to má vliv i na výslednou podobu krovu či na uspořádání jeho prvků a částí. V takovém okamžiku se v důsledku nutných konstrukčních změn může krom výše zmíněného lišit i kubatura krovu oproti CN a OP jež je součástí SOD. Některé faktické či zásadní odchylky od PD mohou s sebou při konstrukci konečné podoby krovu přinést jistá konstrukční či technická úskalí a k jejich řešení je třeba času, se kterým při stanovení termínu uvedeného v SOD nemohlo být počítáno. Čas nutný k vyřešení těchto záležitostí nelze považovat jako chybu či nedostatek ze strany realizační firmy a nelze jej započítávat ani do doby prodlení.

  Ukázky návrhů – 34 fotografií

 5. Statika

  V okamžiku, kdy je finální model krovu hotov a jsou vyřešeny všechny jeho detaily, je možné řešit otázku statiky. Byla-li tato dodána ze strany investora a podoba krovu pro výrobu se neliší od PD (viz body 3. a 4.), lze fázi příprav považovat za dokončenou. V případě, že tomu tak není, zajistíme vypracování SP a na jeho základě a hodnot v něm uvedených provedeme revizi našeho modelu krovu. Bude-li to na základě SP třeba, může dojít k úpravě profilů některých částí krovu a tím ke konečné úpravě výsledné kubatury krovu. Není to cílená nebo chtěná záležitost z naší strany. K takovémuto okamžiku dojde jen v případě, že od začátku není k dispozici řádná PD nebo SP (viz bod 1.) a doposud se tudíž vycházelo jen ze studie krovu, popřípadě ke změnám v konstrukci došlo vlivem okolností uvedených v bodu 4.

 6. Odeslání konečné podoby krovu a výrobních dat
  do CNC výrobní linky Hundegger K2

  K tomuto kroku dochází až po bezvýhradném splnění bodů 3., 4. a 5. Čas, který uplyne od samotného zaměření až po odeslání dat pro výrobu je přímo závislý na splnění výše jmenovaných bodů. Skutečná doba vyjádřená v pracovních dnech je ale přímo závislá na existenci či absenci výše zmíněných problémů, jejichž náprava a odstranění v brzkém termínu není ve valné většině v moci realizační firmy. V případě, že k popsaným problémům nedojde a stavba je připravena řádně dle PD, jsou data pro výrobu připravena cca 1–3 pracovní dny od zaměření (dle složitosti a náročnosti projektu).

 7. Výroba

  Samotná výroba CNC krovu probíhá ve 2 fázích. První je příprava řeziva na pile. Druhou fází je samotná výroba na CNC lince. Obě fáze trvají cca 10–12 pracovních dnů, vše je závislé na velikosti a náročnosti krovu jako celku a na období, ve kterém je krov vyráběn. Obecně platí, že v mimosezónním období je tato fáze kratší a naopak.

  Obráběcí linka a pila – 11 fotografií

 8. Doprava a započetí montáže krovu

  Doprava vyrobeného krovu je zpravidla uskutečněna do 24 hodin od ukončení jeho výroby, její dodání na místo stavby je zpravidla (není-li dohodnuto jinak) plánováno na ranní hodinu a v ten samý den začíná i jeho montáž. Samotná montáž trvá cca 2–3 dny, u složitých a rozsáhlých krovových konstrukcí to může být i déle.

Doplňující informace

Po dokončení finální podoby krovu ve 3D a odeslání dat do výroby již nelze provádět změny či úpravy, aniž by se dotkly časového posunu dodávky jako celku. Během celého období příprav se snažíme veškeré detaily řešit spolu s investorem, aby se podobné situaci předešlo. Zdržení dodávky z tohoto důvodu nelze považovat za prodlení. Čas k dokončení změn popř. úpravě modelu krovu je v takové situaci nutně podřízen dalším zakázkám, které se v tu dobu řádně zpracovávají a v neposlední řadě i nejbližšímu možnému volnému termínu na výrobní lince.

Po ukončení první fáze výroby (příprava řeziva na pile) již nelze provádět změny či úpravy, aniž by se dotkly ceny. Po dokončení druhé fáze výroby (výroba na CNC) již změny či úpravy nelze provádět vůbec.

Kompletní projektová činnost spadá výhradně do kompetence architekta či projektanta. Pokud z jakýchkoliv důvodů chybí (viz bod 1.), je výsledná podoba krovu výsledkem návrhu, který vzešel na základě jednání s investorem a na základě obecných pravidel a zásad konstrukce krovu jako celku. Vždy je věnována maximální pozornost detailům a oboustrannému jednání, a to s dostatečnou časovou rezervou pro případné poznámky či připomínky. Krov jako celek vzniká v tomto případě bezvýhradně v dobrém úmyslu z naší strany vyjít vstříc investorovi a pomoci mu v jeho situaci. Nemůžeme ovšem zohledňovat určitá designová hlediska či návaznosti na nám utajené a skryté záležitosti (ať se jedná o interiér či exteriér). Nezodpovědnost či nekvalitu odvedené práce v rámci projektové činnosti nelze připisovat na vrub realizační firmy.

Zaujala Vás naše nabídka služeb? Kontaktujte nás